Úřední deska

Základní škola Vsetín -Sychrov, e-mail,
telefon- kancelář školy : 571 419 831
telefon-školní jídelna: 571 419 792
telefon-školní družinka: 571 436 058
 Hlavní stránka


archív

* * *                   * * *                       * * *                   * * *                            * * *                   * * *                      * * *                   * * *              * * *                   * * *

Základní škola Vsetín, Sychrov 97, 755 01 Vsetín

tel./fax.: 571419831 e-mail: zssychrov@vs.inext.cz
Poptávka - výzva k podání nabídky

Základní škola Vsetín, Sychrov 97, vypisuje výběrové řízení na dodavatele stavby

Obnova výdejních ploch ve ŠJ ZŠ Vsetín, Sychrov 97“


1. Předmět zakázky:

Demontáž a zpětná montáž hliníkových rolet, demontáž dřevěných obkladů a výdejových parapetů, jejich výměna za nerezové parapety a nerezové pojezdové dráhy, nové obklady ostění oken a parapetu v kuchyni., včetně opravy omítek a obnovy malby.


2. Doba a místo plnění zakázky

Objednatel předpokládá zahájení prací dle dohody a ukončení nejpozději do 14.8.2009. Místem plnění je Základní škola Vsetín, Sychrov 97 – školní kuchyně a jídelna..


3. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Uchazeč doloží oprávnění provádět předmětné práce ověřenou kopií živnostenského listu a výpisu z obchodního rejstříku, pokud je do tohoto rejstříku zapsán.


4. Způsob hodnocení nabídek

Při hodnocení nabídek přihlédne zadavatel zejména k následujícím kritériím :

1. Celková cena díla.

2. Navržené technické řešení.

3. Záruka za dílo a záruční podmínky.

4. Reference uchazeče.

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny a platební podmínky

Nabídková cena bude zpracována za celou zakázku „na klíč“ a bude doložena úplným a závazným položkovým rozpočtem.

Platební podmínky: Zadavatel neposkytuje zálohy. Práce budou uhrazeny na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% ceny díla do doby odstranění případných vad a nedodělků. Součástí faktury bude soupis prací odsouhlasený technickým dozorem investora. Konkrétní platební podmínky uvede uchazeč v návrhu smlouvy o dílo.

Splatnost faktur bude 21 dnů od doručení objednateli.


6. Místo a lhůta pro podávání nabídek

Nabídky uchazeči zašlou doporučeně poštou na adresu zadavatele nebo osobně v řádně uzavřené a na přelepení orazítkované obálce označené „Obnova výdejních ploch ve ŠJ ZŠ Vsetín, Sychrov 97v termínu

do 29. 6. 2009.

Uchazeč zodpovídá za včasné doručení v požadovaném termínu.


7. Podklady pro zpracování nabídky – prohlídka místa stavby

Prohlídka místa stavby se uskuteční v pondělí 22.6.2009 v 9,00 h.

Sraz uchazečů před vchodem do budovy školy.
8. Název a sídlo zadavatele

Základní škola Vsetín, Sychrov 97, 755 01 Vsetín, zastoupená ředitelem školy Mgr. Karlem Zahradníčkem.

Zástupce objednatele pro věci technické: Pavel Hrtáň, stavební technik odboru školství a kultury MěÚ Vsetín

Tel.: 571 419 831, IČO 60990465.

Zadavatel není plátce DPH.

Kontaktní osoba: Mgr. Karel Zahradníček, tel.: 571 419 831, 736 769 639.


9. Požadovaný obsah nabídky


a) Návrh smlouvy o dílo

- musí být v souladu s podmínkami výběrového řízení a musí být opatřen razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče.

V ujednání o ceně díla musí být uvedeno, že:

  • nabídková cena zahrnuje veškeré náklady a práce potřebné k realizaci díla,

  • nabídková cena uchazeče je cena nejvýše přípustná,

  • změna ceny díla je možná na základě změny rozsahu díla a musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě.

Dále bude ve smlouvě následující ujednání:

Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí staveniště a místo provádění díla tak, aby nedošlo ke zranění či jiné škodě pracovníků objednatele či dalších osob. Při provádění díla se zhotovitel dále zavazuje dbát zvýšené opatrnosti. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu, která v důsledku porušení těchto povinností zhotovitele vznikne pracovníkům objednatele či dalším osobám.


b) Cenová nabídka

Touto přílohou bude úplný a závazný položkový rozpočet s celkovou rekapitulací ceny včetně DPH.


c) Reference uchazeče

Seznam obdobných zakázek realizovaných uchazečem v současné právní formě v posledních třech letech s uvedením objednatele, ceny, místa a doby plnění


Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, změnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení, odmítnout veškeré předložené nabídky, případně výběrové řízení zrušit.
Ve Vsetíně dne 15.6.2009                                                                                                                                                                                                      Mgr.  Karel Zahradníček

ředitel školy